Zásady pro užití aplikace
Tenisdetem.cz

Uživatele webové softwarové aplikace Tenisdetem.cz svým souhlasem, podchyceným v podobě odsouhlasení zásad pro užití aplikace Tenisdetem.cz při iniciaci uživatelského rozhraní Aplikace, potvrzuje prostřednictvím Aplikace, že se seznámil s obsahem zde uvedených pravidel, omezení a oprávnění, souvisejících s užíváním Aplikace a zavazuje se je dodržovat.

Pravidla, omezení a oprávnění související s užíváním Aplikace se okamžikem souhlasu uživatele Aplikace s jejich obsahem stávají nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb spočívajících ve zpřístupnění funkcí a obsahu Aplikace.

  1. Definice pojmů

   Pro účely těchto Zásad se:

   „Aplikací“ se rozumí webová softwarová aplikace, jejíž funkce umožňují Uživatelům (i) moderně využívat tenisovou metodiku pro nejmenší tenisty, (ii) komunikovat se svým tenisovým klubem, sledovat tréninkový program dítěte prostřednictvím telefonu nebo počítače (iii) využívat pokročilé funkce plánování a sledování tenistů a tím zefektivnit práci trenérům;

   „Poskytovatelem“ se rozumí vlastník Aplikace, resp. vykonavatel veškerých majetkových a autorských práv k Aplikaci.

   „Službou“ se rozumí zpřístupnění funkcí a obsahu Aplikace na webovém linku https://app.tenisdetem.cz/ a udělení licence k užití Aplikace, na jejímž základě je Uživatel oprávněn Aplikaci užít v rozsahu jejích funkcí;

   „Smlouvou“ se rozumí smlouva uzavřená prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní Aplikace mezi Smluvními stranami a jejímž předmětem je poskytování Služby Uživateli;

   „Smluvními stranami“ rozumí Tenisový klub a Uživatel;

   „Tenisovým klubem“ se rozumí domovský tenisový klub, případně jiný subjekt ve smluvním vztahu s Poskytovatelem, jehož prostřednictvím Uživatel získává přístup do Aplikace;

   „Uživatelem“ se rozumí každý, kdo prostřednictvím Aplikace vstupuje do právních poměrů s Tenisovým klubem a zároveň užívá Službu;

   „Zásadami“ se rozumí pravidla, omezení a oprávnění pro užívání Aplikace, jež jsou obsahem těchto stránek.

  1. Úvodní ustanovení

   1. Tyto Zásady upravují práva a povinnosti, která vznikají Uživatelům na základě Smlouvy o poskytování Služby uzavřené prostřednictvím Aplikace.
   2. Tyto Zásady se stávají nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování Služby.
   3. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy o poskytování Služby. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy o poskytování Služby si hradí Uživatel sám. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
   4. Smlouvu o poskytování Služby lze prostřednictvím Aplikace uzavřít v českém jazyce.
  1. Registrace Uživatele

   1. Podmínkou pro uzavření Smlouvy o poskytování Služby a užívání Služby je první přihlášení Uživatele do Aplikace, tedy první přihlášení Uživatele do Aplikace pomocí přihlašovacích údajů získaných od Poskytovatele.
   2. Registrace se provádí prostřednictvím Tenisového klubu, který předá Provozovateli potřebné údaje pro vytvoření Uživatelského účtu Poskytovatelem. Po vytvoření Uživatelského účtu, zašle Poskytovatel Uživateli přihlašovací údaje k účtu prostřednictvím e-mailové adresy, která je užita jako přihlašovací e-mail do Aplikace.
   3. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služby vyžadovat od Uživatele sdělení dalších údajů o Uživateli v případě, že toto bude vyžadováno ze zákonných důvodů nebo z důvodu oprávněných zájmů Tenisového klubu nebo Poskytovatele. v případě neposkytnutí vyžádaných údajů nebo na odůvodněný pokyn Tenisového klubu je Poskytovatel oprávněn uživatelský účet Uživatele zablokovat, přerušit poskytování Služby, nebo odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby. Uživatelem vyplněné údaje Poskytovatel považuje za správné a Uživatel nese výlučnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů, které jsou ve vztahu k němu v Aplikaci uvedeny. Uživatel se zavazuje údaje, které Poskytovateli v souvislosti s poskytováním Služby poskytl, kdykoli prostřednictvím Aplikace upravit tak, aby byly pravdivé a aktuální.
   4. Registrace je dokončena zřízením uživatelského účtu Uživatele. Dokončením registrace Uživatele je uzavřena Smlouva o poskytování Služby.
   5. Provedením registrace Uživatel činí tyto závazky a prohlášení:

    1. Uživatel prohlašuje, že je plně svéprávný,
    2. Uživatel se zavazuje, že nebude používat Aplikaci v rozporu s právními předpisy,
    3. Uživatel prohlašuje, že se před zahájením užívání Aplikace důkladně seznámil s těmito Zásadami, že jim zcela porozuměl, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat,
    4. zajistí důvěrnost a nezneužije identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup do Aplikace, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě,
    5. nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Aplikace, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Aplikace,
    6. bude při užívání Aplikace respektovat práva Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání s předměty práv duševního vlastnictví.
   6. Pokud se jakékoli shora uvedené prohlášení Uživatele ukáže jako nepravdivé, nebo pokud Uživatel poruší některý ze svých závazků dle těchto Zásad, je Poskytovatel oprávněn uživatelský účet Uživatele zablokovat, přerušit poskytování Služby, nebo odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby.
  1. Licence

   1. Uživatel je oprávněn po dobu trvání Smlouvy o poskytování Služby Aplikaci užít, a to ve formě bezúplatné, nevýhradní a teritoriálně neomezené licence. Tato licence je nepřenosná a nepřevoditelná na třetí osobu.
   2. Uživatel není oprávněn prodávat, licencovat, pronajímat, postoupit nebo jakkoli zpřístupnit Aplikaci třetím osobám, a to ani bezplatně.
   3. Veškerá práva k obsahu Aplikace (včetně obchodního jména, zdrojových kódů, knihoven, databází, ochranných známek, software v jakékoli podobě, videí, obrázků, grafiky, zvuků apod.) a k jejím jednotlivým částem jsou autorským dílem, ke kterému vykonává majetková práva Poskytovatel resp. smluvní partner Poskytovatele, který Poskytovateli umožnil jejich užití. Výkon autorských práv je chráněn proti neoprávněnému zásahu obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., Autorským zákonem ale i zákonem č. 40/2009 Sb., Trestním zákoníkem.
   4. Uživatel je povinen užívat Aplikaci výhradně pro její účel tak, jak je určeno v definici Aplikace v těchto Zásadách, způsobem odpovídajícím těmto Zásadám a pouze za účelem užití Služby. Uživatel není oprávněn přímo ani prostřednictvím třetí osoby udělovat licence, sublicence, kopírovat, upravovat nebo vytvářet souborná či odvozená díla z Aplikace s tím, že pro jakékoli napodobeniny či odvozeniny Smluvní strany mají za to, že k nim veškerá autorská práva vykonává Poskytovatel. Uživatel není oprávněn zpětně překládat, dekompilovat nebo se jinak pokoušet extrahovat zdrojový kód Aplikace nebo její části. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoliv rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoliv materiály či informace týkající se Aplikace, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem.
   5. Pokud není dohodnuto jinak, je Uživatel je povinen používat Aplikaci výlučně pro osobní, nekomerční účely.
   6. Pokud Uživatele poruší některý ze svých závazků dle čl. 4. těchto Zásad, je Poskytovatel oprávněn uživatelský účet Uživatele zablokovat, přerušit poskytování Služby, nebo odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby.
  1. Dostupnost a údržba Aplikace

   1. Poskytovatel není povinen zajistit neustálou a nepřetržitou dostupnost Aplikace.
   2. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zcela podle svého rozhodnutí omezit, pozastavit nebo zcela přerušit Službu, a to zejména z důvodu plánovaných odstávek z důvodu údržby Aplikace a jejího hardwarového prostředí.
   3. s požadavky na řešení technických problémů znemožňujících či ztěžujících řádné užívání Aplikace se Uživatelé mohou obracet na podporu Poskytovatele, a to buď přímo prostřednictvím Aplikace, nebo na e-mail info@tenisdetem.cz.
   4. Uživatel je oprávněn Aplikaci užít ve stavu v jakém se aktuálně nachází s tím, že Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za výpadky provozu Aplikace nebo nefunkčnost jakékoli funkce Aplikace. Poskytovatel je povinen vyvinout maximální úsilí, aby v případě nastání výpadku činnosti Aplikace v co nejkratším možném termínu zajistil zprovoznění Služby. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly a Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel neposkytuje jakékoli záruky týkající se funkčnosti, kvality, obsahu, dostupnosti či výkonu Služby či Aplikace a neodpovídá za jakoukoliv škodu či újmu (včetně ušlého zisku či jiných nároků), která by mohla Uživateli v souvislosti s užitím Služby resp. Aplikace vzniknout.
  1. Doručování

   1. Uživatel je kdykoli v souvislosti s plněním Smlouvy o poskytování Služby oprávněn Poskytovatele kontaktovat, případně mu doručovat písemnosti, prostřednictvím emailové adresy info@tenisdetem.cz
   2. Uživatel uzavřením Smlouvy o poskytování Služby prohlašuje a souhlasí s tím, aby jej Poskytovatel v souvislosti s plněním Smlouvy o poskytování Služby kdykoli kontaktoval, případně mu doručoval písemnosti, s tím, že písemnosti se považují za doručené Uživateli jejich odesláním na e-mail, který Uživatel uvedl jako svůj kontaktní e-mail pro účely užívání Aplikace nebo prostřednictvím SMS na mobilní telefonní číslo registrované u účtu Uživatele.
  1. Odstoupení od smlouvy

   1. Uživatel je oprávněn kdykoli vypovědět Smlouvu o poskytování Služby, a to prostřednictvím Tenisového klubu, který ho do Aplikace zaregistroval, doručením výpovědi Poskytovateli.
   2. v případě, že Uživatel poruší jakoukoli povinnost stanovenou obecně závaznými právními předpisy nebo Smlouvou o poskytování Služby, je Poskytovatel oprávněn uživatelský účet Uživatele zablokovat, přerušit poskytování Služby, nebo odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby.
   3. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu o poskytování Služby kdykoli vypovědět z důvodu ukončení či omezení provozu Aplikace, přičemž výpovědní doba činí dva týdny a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, ve kterém byla výpověď smlouvy odeslána Uživateli na e-mail který Uživatel uvedl jako svůj kontaktní e-mail pro účely užívání Aplikace.
   4. Poskytovatel je povinen a oprávněn sdělit Tenisovému klubu daného Uživatele skutkové okolnosti porušení povinnosti ze strany Uživatele s čímž Uživatel výslovně souhlasí. Zároveň sdělí, jaká opatření Poskytovatel vůči Uživateli učinil, případně plánuje učinit, v souvislosti s tímto porušením.
  1. Závěrečná ustanovení

   1. Smluvní strany sjednávají, že veškeré právní poměry založené Smlouvou o poskytování Služby se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
   2. Tam, kde obecně závazné právní předpisy, Smlouva o poskytování Služby nebo tyto Zásady vyžadují komunikaci v písemné formě, postačí, je-li zpráva odeslána prostřednictvím e-mailu nebo jinými prostředky elektronické komunikace, které nevyvolávají pochybnosti o obsahu zprávy a jejich odesilateli.
   3. Je-li některé ustanovení těchto Zásad neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto dotčených ustanovení nastoupí ustanovení, jehož či jejichž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy o poskytování Služby vyžadují písemnou formu.

    Znění těchto Zásad může Poskytovatel měnit či doplňovat. Změny těchto Zásad je Poskytovatel povinen Uživateli oznámit e-mailem který Uživatel uvedl jako svůj kontaktní e-mail pro účely užívání Aplikace nejméně 15 dní před tím, než změna nabude účinnosti. Pokud Uživatel smlouvu nevypoví, platí, že se změnou těchto Zásad souhlasí. Za kontaktní e-mail se pro účely těchto Zásad rozumí přihlašovací e-mail do Aplikace.