Zásady ochrany osobních údajů
na webu Tenis Dětem

Účelem těchto stránek je poskytnout vám informace o zpracování vašich osobních údajů společností SportFamily s.r.o. se sídlem Sovova 584/2, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec, IČO: 17330645 (dále jen „společnost“) a o vašich právech, která jsou s nimi spojeny. Je pro nás důležité, abyste věděli, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a pro jaké účely je využíváme.

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu se zákonnou úpravou a v rozsahu nezbytném pro příslušný účel. Vaše osobní údaje uchováváme bezpečně a po nezbytně nutnou dobu, dle lhůt, které nám ukládají právní předpisy a regulace.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit:
Písemně na adrese společnosti: Sovova 584/2, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec.
E-mailem: info@tenisdetem.cz

Nejsme povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Budete-li mít nějaký dotaz, komentář či podnět související s politikou zpracování a ochrany osobních údajů, nebo nebudete-li spokojen/a s průběhem výkonu svého práva kontaktujte pověřeného pracovníka společnosti prostřednictvím e-mailu info@tenisdetem.cz

Zpracováváme osobní údaje, které se týkají klientů a souvisejí s poskytováním našich služeb

Identifikační údaje – jméno, příjmení, věk, pohlaví
Kontaktní údaje – e-mailová adresa, telefonní kontakt
Identifikační údaje návštěvníků webových stránky – IP adresa, MAC adresa

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Společnost může zpracovávat osobní údaje, pokud má jejich zpracování příslušný právní základ. V našem případě především tyto právní základy:

 • je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s vámi nebo pro provedení požadovaných nebo nezbytných úkonů před uzavřením smlouvy,
 • je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti,
 • je-li to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů,
 • na základě vašeho souhlasu.

Ke zpracování osobních údajů je tedy potřeba váš souhlas pouze v případě, že zpracování vašich osobních údajů nemá v rámci daného účelu zpracování jiný právní základ.

Určení právního základu, podle kterého vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme, je pro vás podstatné, protože na něm závisí rozsah práv, která vůči nám v souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit.

Lze osobní údaje neposkytnout?

V případě, že nám vaše osobní údaje odmítnete poskytnout pro účely zpracování, nebude možné, abyste se stali našimi klienty. Váš souhlas můžete v každém případě kdykoliv odvolat, je pouze na vás, zda se nám rozhodnete vaše osobní údaje poskytnout.

Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před odvoláním.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy a následně do doby trvání oprávněného zájmu (zejména po dobu běhu promlčecí lhůty na plnění ze smlouvy což je max. 10 let od jejího ukončení či ode dne ukončení správy a v případě zahájení soudního, rozhodčího nebo jiného obdobného řízení po dobu tohoto řízení a následně po dobu běhu lhůt pro podání mimořádných opravných prostředků a během řízení o podaných mimořádných opravných prostředcích). Dále po dobu udělení souhlasu subjektu údajů se zpracováním, pokud byl souhlas udělen, po dobu existence právní povinnosti, která se na nás jako na správce osobních údajů vztahuje (finanční správa, dozorový orgán, archivační předpisy), či pro účely našich oprávněných zájmů (např. soudní spor). Zpracováváme osobní údaje výhradně pro vymezené účely v souladu s existujícím právním titulem pro zpracování. Nedojde-li k uzavření smlouvy se subjektem údajů, zpracováváme osobní údaje, které jsme v souvislosti s uzavíráním smlouvy získali, po dobu pěti let.

Předání osobních údajů mimo území Evropské unie

Žádné osobní údaje nejsou předávány do třetí země (tzn. země mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor). Vaše osobní údaje jsou vždy zpracovávány našimi pracovníky na území České republiky.

Způsob uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou uloženy způsobem, který je přiměřeně chrání před zneužitím a ztrátou a neoprávněným přístupem, úpravou nebo zveřejněním. Pokud vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány, zvláště když odeberete svůj souhlas se zpracováním, podnikneme kroky k zničení nebo trvalému odstranění vašich osobních údajů. Můžete kdykoliv přistupovat k osobním údajům, které o vás máme, získat jejich kopii (pokud je to technicky možné), aktualizovat je a/nebo je opravit. Chcete-li získat přístup ke svým osobním údajům, přejděte do svého účtu.

Zákonná práva při zpracování subjektu osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

 • Právo požádat o výpis osobních údajů, které o vás společnost eviduje

Právo na přenositelnost osobních údajů

 • Právo získat osobní údaje, ve strukturované, běžně používané strojově čitelném formátu. Týká se automaticky zpracovávaných osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

 • Právo požádat společnost, aby bez zbytečného odkladu smazala vaše osobní údaje, a to za podmínek, že je splněn některý z důvodů stanovený právními předpisy.

Právo na opravu osobních údajů

 • Právo požádat o opravu vašich nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění.

Právo na omezení zpracování

 • Právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů z důvodů předvídaných právními předpisy.

Právo nebýt předmětem výhradně automatizovaného rozhodování

 • Právo nebýt předmětem výhradně automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování s právními účinky.

Právo vznést námitku

 • Máte právo na vznesení námitky v případě, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), v případě, kdy se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel jejich ochrany.

o výkon výše uvedených práv (mimo podání stížnosti u dozorového úřadu) lze požádat:

 • písemně na adrese společnosti: Sovova 584/2, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec
 • e-mailem: info@tenisdetem.cz
 • přes datovou schránku: gk5j888

Relevantní legislativa

Při zpracování vašich osobních údajů se řídíme platnými obecně závaznými právními předpisy, mezi které patří zejména:

 • Nařízení č. 2016/679/EU, obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR);
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Můžete nás požádat o vysvětlení a/nebo opravu omezením zpracování, opravy nebo vymazání příslušných osobních údajů. Pokud se Vám však naše náprava nebude zdát dostatečná, můžete také podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Je možné, že v budoucnosti budeme muset aktualizovat pravidla obsažená v těchto zásadách ochrany osobních údajů, aby odrážela změny v našich provozech nebo regulačních změnách. Vaše práva však bez vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Jakékoli změny budou zveřejněny webových stránkách www.tenisdetem.cz, nebo v případě podstatných změn budete upozorněni emailem.

Pokud máte jakékoliv dotazy, oznámení nebo žádosti, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese.

Nastavení Cookies

Při používání webové stránky Tenis Dětem společnost zpracování vaše osobní údaje i formou zpracování cookies.

Co jsou cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do vašeho prohlížeče, který je následně uloží ve vašem počítači. Obvykle slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Cookies obsahují osobní údaje v maximálním rozsahu: IP adresa, MAC (Media Access Control) adresa, chování návštěvníka na webové stránce, doba pobytu na webové stránce, vyhodnocení reklam, odkud se uživatel na webovou stránku dostal, a co bylo předmětem jeho hledání před příchodem na webovou stránku s tím, že některé cookies neobsahují žádné osobní údaje, některé jen část zde uvedených. Cookies také napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vyplňovat, když se na webové stránky vracíte nebo přecházíte z jedné webové stránky na jinou stránku.

K čemu cookies slouží

Cookies napomáhají k efektivnějšímu prohlížení webových stránek, jejich rozvoji a rovněž zobrazování reklamních sdělení. Cookies zejména slouží k:

 • Zajištění správné funkčnosti našich webových stránek, aby vaše činnosti při vyplňování formulářů byly prediktivní;
 • Zajištění vzhledu webových stránek vzhledem k preferencím a požadavkům návštěvníků;
 • Analýze návštěvnosti, chování, preferencí a zájmů uživatelů;

Jak dlouho cookies uchováváme

Webová stránka Tenis Dětem používá následující typy cookies z hlediska doby jejich zpracování:

 • Relační cookies, jedná se o cookies, které náleží pouze jedné relaci, tj. doby kdy vstoupíte na webovou stránku až do doby, než uzavřete webový prohlížeč.
 • Permanentní cookies, jedná se o cookies, které uchováváme po dobu nejvýše 12 měsíců a slouží zejména k identifikaci návratu zařízení identifikovaného MAC adresou na webovou stránku.

Typy cookies podle jejich funkce

Webová stránka Tenis Dětem používá následující typy cookies z hlediska jejich funkce:

 • Nezbytné cookies – jedná se o cookies nezbytné pro fungování webových stránek.
 • Statistické a marketingové cookies – jedná se o cookies zajišťující informace o tom odkud návštěvník prochází, jaké vyhledávací zařízení bylo využito, dobu návštěvy na webové stránce, způsob využívání webové stránky, chování návštěvníka,
 • Preferenční cookies – jedná se o cookies, které usnadňují práci na webových stránkách tím, že si např. zapamatovávají jazyk, ve kterém stránky zobrazujete.

Souhlas a jeho odvolání

Používáním těchto webových stránek v kombinaci se zvoleným nastavením souhlasíte s užitím cookies. Souhlas s používáním cookies je dobrovolný. v případě, že nesouhlasíte se zpracováním cookies, můžete souhlas upravit zde.